Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik for Herlev lærerforening


A. Arbejdsmiljøspørgsmål skal være en integreret del af kredsens fagpolitiske arbejde.

- Det betyder, at HLF arbejder for, at arbejdsmiljøspørgsmål prioriteres højt i lokalaftalen mellem

   kommune og kreds.

- Det betyder, at HLF arbejder for at arbejdsmiljøspørgsmål prioriteres højt i skoleaftalerne

   mellem TR og skoleledelserne.

- Det betyder, at HLF arbejder for at sikkerhedsrepræsentanterne sikres mere tid i kommunale

   aftaler og/eller skoleaftaler.

- Det betyder at arbejdsmiljøet er fast punkt på KS-dagsordenen.

 

B. Forbedringer af dagligdagens psykiske og fysiske arbejdsvilkår.

- Det betyder, at HLF vil arbejde for, at

- fastholdelse af ansatte og rekruttering af nye sikres ved at arbejdsvilkårene forbedres.

- tillidsrepræsentanten og skolelederen skal føre en årlig samtale med de lærere, der har

   mulighed for at indgå i den kommunale seniorordning og/eller har mulighed for at få

   del i læreraftalernes 175 timers reduktion. Samtalen bør dreje sig om den ansattes

   konkrete ønsker i forbindelse med seniorordningerne.

- nyansatte sikres et netværk, der kan hjælpe med at lette de første år som lærer.

- sikkerhedsrepræsentanterne indgår i arbejdets fordeling på skolerne med henblik på at

   sikre den enkelte lærers gode arbejdsvilkår.

 

C. Tydelig arbejdsmiljøpolitik på alle arbejdspladser.

- Det betyder, at HLF arbejder for, at der på alle arbejdspladser er en arbejdsmiljøpolitik, som

- afprivatiserer, tydeliggør og legitimerer arbejdsmiljøforholdene.

- alle medarbejdere har kendskab og adgang til.

- udvikler et arbejdsmiljø i en løbende proces, der bl.a. sikres via viden og gennem nye

  initiativer.

- integrerer arbejdet med elevernes undervisningsmiljø.

- integrerer arbejdet på miljøområdet.

- består af overordnede målsætninger og en række aktiviteter, der skal gennemføres for at

   indfri målsætningerne.

- udstikker konkrete retningslinjer for arbejdsmiljøet.

- udvikler arbejdspladsvurderingerne (APV).

- er enkel eller kompleks, afhængigt af hvad der passer til den enkelte arbejdsplads/skoles

   holdninger, erfaringer og arbejdsmåder. Det helt afgørende er, at politikken sender

   nogle klare signaler.

- er nedskrevet, så den lettere kommer til at være styrende for arbejdsmiljøarbejdet.

 

D. Tæt kontakt med sikkerhedsrepræsentanterne på lærerområdet.

- Det betyder, at HLF vil

- etablere et netværk for sikkerhedsrepræsentanterne på skolerne

- arrangere mindst ét årligt møde med sikkerhedsrepræsentanterne med deltagelse af

  tillidsrepræsentanterne.

- bistå den sikkerhedsrepræsentant for lærerområdet, der er højest placeret i MEDstrukturen

  med at planlægge og indkalde til mindst to møder for

  sikkerhedsrepræsentanterne.

- bistå hver enkelt sikkerhedsrepræsentant med den fornødne hjælp.

 

E. Kvalificering af sikkerhedsrepræsentanterne.

- Det betyder, at HLF vil

- medvirke til at give sikkerhedsrepræsentanterne værktøjer til fx at kunne gennemføre

   ”den vanskelige samtale” med kolleger.

- arbejde for, at kredssamarbejdet arrangerer kurser for sikkerhedsrepræsentanterne.

- arbejde for, at FTF-Københavns Amt arrangerer kurser for sikkerhedsrepræsentanterne.

 

F. Medlemmerne skal engageres i arbejdsmiljøspørgsmål.

- Det betyder, at HLF vil arbejde for, at der på kredsens hjemmeside oprettes et særligt afsnit for

emner om arbejdsmiljø.

- Det betyder, at HLF vil arrangere temamøder for medlemmerne om arbejdsmiljøspørgsmål.

{

Herlev Lærerforening  27.03.07